Regulamin Organizacyjny

Regulamin Organizacyjny

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

 

ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH

W SUWAŁKACH

 

§ 1

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Suwałkach zwany dalej „Zarządem” działa na podstawie:

1.      Uchwały Nr III/1/99 Rady Powiatu Suwałki z dnia 13 stycznia 1999 r. w sprawie utworzenia ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH.

2.      Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, poz. 60
z 1985 r. zm; Dz.U. 1988 r. Nr 19 poz. 132; z 1989 r. Nr 35 poz. 192; z 1990 r. Nr 34 poz. 198; z 1991 r. Nr 75 poz. 332; z 1993 r. Nr 47 poz. 212; z 1994 r.
Nr 127 poz. 627; z 1995 r. Nr 141 poz. 692; z 1997 r. Nr 6 poz. 31, Nr 80
poz. 497, Nr 106 poz. 667, Nr 123 poz. 780; z 1998 r. Nr 106 poz. 668, Nr 162
poz. 1126; z 2000 r. Nr 12 poz. 136, Nr 71 poz. 838 i Nr 86 poz. 958.)

3.      Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 grudnia
1998 r. w sprawie dostosowania organizacji dyrekcji okręgowych dróg publicznych oraz będących ich częściami zarządów drogowych i drogowej służby liniowej do organizacji administracji publicznej określonej przepisami o reformie administracji publicznej (Dz.U.Nr 156 z dnia 21 grudnia 1998 r.).

 

4.      Niniejszego regulaminu.

 

§ 2

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OKREŚLA:

 

1.      Szczegółową strukturę organizacyjną wewnętrzną i zakres zadań Zarządu Dróg Powiatowych w Suwałkach.

2.      Schemat organizacyjny Zarządu Dróg Powiatowych jako załącznik do niniejszego regulaminu.

ROZDZIAŁ I

 

ORGANIZACJA I STRUKTURA JEDNOSTKI.

 

§ 3

 

1.      Siedzibą Zarządu jest miasto Suwałki.

2.      Zarząd jest jednostką budżetową.

3.      Obszar działania Zarządu obejmuje teren powiatu Suwałki.

4.      Zarząd jest jednostką organizacyjną realizującą zadania w zakresie planowania, budowy modernizacji, utrzymania, ochrony dróg powiatowych i obiektów mostowych znajdujących się na tych drogach wynikające z ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

5.      Zadania realizuje się w systemie przetargowym w ramach zamówień publicznych oraz drobne roboty utrzymaniowe i ochronne w systemie gospodarczym siłami własnymi do wysokości przeznaczonych środków budżetowych.

6.      Szczegółowy zakres robót przewidzianych do wykonania dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych uzgadnia ze Starostą w okresie opracowania planu i budżetu na dany rok.

7.      Każda zmiana z zakresu finansowego lub rzeczowego w stosunku do działań określonych w punkcie 5 wymaga uzgodnienia w formie pisemnej.

 

§ 4

 

Koszty działalności i wyposażenia Zarządu Dróg Powiatowych są finansowane przez budżet Starostwa, a dochody odprowadzane do Starostwa. Wszelkie zmiany w kosztach działalności Zarządu Dróg Powiatowych mogą nastąpić po zabezpieczeniu w budżecie Starostwa odpowiednich środków budżetowych. Preliminarze na poszczególne lata Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych przedkładać będzie Staroście Powiatu.

 

§ 5

 

Nadzór nad realizacją zadań przez Zarząd Dróg Powiatowych sprawuje Zarząd Powiatu.

 

ROZDZIAŁ II

 

ZAKRES DZIAŁANIA JEDNOSTKI.

 

§ 6

 

Do zakresu działania merytorycznego Zarządu Dróg Powiatowych w zakresie budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg powiatowych należy w szczególności:

 

 1. Opracowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej;

 2. Opracowanie projektów planów finansowania budowy utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych;

 3. Pełnienie funkcji inwestora;

 4. Utrzymanie nawierzchni, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpie-czających ruch i innych urządzeń związanych z drogą;

 5. Realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu;

 6. Przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonania innych zadań na rzecz obronności kraju;

 7. Koordynacja robót w pasie drogowym;

 8. Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg, na przejazdy po drogach powiatowych pojazdów z ładunkiem lub bez ładunku o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych;

 9. Prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych;

 10. Przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych;

 11. Wykonywanie robót interwencyjnych robót utrzymaniowych i zabezpieczających;

 12. Przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników;

 13. Przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg;

 14. Wprowadzenie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia;

 15. Dokonywanie okresowy pomiarów ruchu drogowego;

 16. Sadzenie, utrzymanie oraz usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni
  w pasie drogowym;

 17. Prowadzenie gospodarki gruntami i innymi nieruchomościami pozostającymi
  w zarządzie organu zarządzającego drogami powiatowymi;

 18. Przygotowanie dokumentacji w sprawie własności dróg powiatowych i obiektów mostowych.

 

Do zakresu działania merytorycznego Zarządu Dróg Powiatowych w zakresie inżynierii ruchu drogowego i infrastruktury komunikacyjnej należy w szczególności:

1.      Sporządzania materiałów do ustalenia przebiegu dróg powiatowych po zasięgnięciu opinii rad gminnych w porozumieniu z Marszałkiem Województwa.

2.      Przygotowania opinii w sprawie opiniowania ustalenia przebiegu dróg wojewódzkich.

3.      Wydawania opinii do przebiegu drogi gminnej.

4.      Zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych.

5.      Przygotowania zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny.

6.      Koordynacji rozkładów jazdy przewoźników wykonujących zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi w regularnym transporcie zbiorowym w zależności od przebiegu linii komunikacyjnej.

7.      Przygotowania zezwoleń na krajowy zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi nie będącymi taksówkami w skali powiatu lub powiatu sąsiadującego z powiatem właściwym dla siedziby przedsiębiorcy.

8.      Uzgadniania zezwoleń na prowadzenie regularnych przewozów na linii komunika-cyjnej obejmującej powiaty lub województwa sąsiadujące.

9.      Opiniowania wniosków w sprawie utworzenia nowych połączeń komunikacyjnych na liniach PKP, jak również opiniowanie wniosków o likwidację linii kolejowej, na której zawieszono przewozy.

10.  Wydawania upoważnień do przeprowadzenia badań technicznych dla stacji kontroli pojazdów.

11.  Przeprowadzania na zlecenie Starosty kontroli stacji kontroli pojazdów.

12.  Wydawania uprawnień diagnostom do wykonywania badań technicznych.

13.  Wydawania zezwoleń dla jednostek prowadzących szkolenia dla osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami.

14.  Dokonywania wpisów do ewidencji instruktorów oraz wydawanie legitymacji instruktorów.

15.  Sprawowania nadzoru nad szkoleniem.

16.  Wykonywania zadań Starosty na rzecz obronności kraju oraz przy zwalczaniu klęsk żywiołowych

 

ROZDZIAŁ III

 

ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA ZARZĄDU

 

§ 7

 

1.      Na czele Zarządu Dróg Powiatowych stoi Dyrektor powołany i odwołany przez Zarząd Powiatu.

2.      Dyrektor wykonuje zadania przy pomocy Kierownika Działu Technicznego pełniącego funkcję zastępcy Dyrektora oraz Głównego Księgowego.

 

 

§ 8

 

Dyrektor zarządza Zarządem Dróg Powiatowych i reprezentuje go na zewnątrz, działając zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, podejmując samodzielnie decyzje i ponosi za nie odpowiedzialność.

 

§ 9

 

W skład Zarządu wchodzi Dział Finansowo - Księgowy, Dział Techniczny Dział Administracji i Zaplecza Technicznego oraz Sekcja Drogowa (obwód drogowy).

 

§ 10

 

Do zakresu zadań działu Finansowo - Księgowego należy:

 1. Opracowanie projektu budżetu ZDP oraz dokonywanie analizowania planów dochodów i wydatków.

 2. Prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 3. Prowadzenie ewidencji rozliczeniowej od wynagrodzeń pracowników.

 4. Sporządzanie sprawozdań finansowo - księgowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 5. Przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów finansowo - księgowych i ich archiwizacji.

 6. Sporządzanie bilansu oraz prowadzenie rozliczeń z budżetem.

 7. Prowadzenie ewidencji środków trwałych (013, 017) oraz rozliczeń materiałowych.

 8. Inne zadania leżące w kompetencji w/w działu a wynikające z działalności ZDP.

 

§ 11

 

Do zakresu działań Działu Technicznego należy:

 1. Pełnienie funkcji inwestora na drogach powiatowych.

 2. Nadzór nad robotami (budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg
  i mostów).

 3. Utrzymanie nawierzchni, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpie-czających ruch i innych urządzeń związanych z drogą.

 4. Prowadzenie zimowego utrzymania dróg.

 5. Realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu.

 6. Koordynacja i nadzór nad robotami obcymi prowadzonymi w pasie drogowym.

 7. Uzgodnienie dokumentacji robót obcych.

 8. Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego oraz ponadnormatywne przejazdy i pobieranie opłat i kar pieniężnych.

 9. Przeprowadzanie kontroli stanu dróg, obiektów mostowych i bazy obwodu.

 10. Zlecanie do wykonania robót inwestycyjnych, modernizacji oraz robót utrzyma-niowych i zabezpieczających zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych.

 11. Przeciwdziałanie niszczeniu dróg i obiektów mostowych.

 12. Wprowadzanie ograniczeń, bądź zamykanie dróg i obiektów mostowych dla ruchu, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 13. Dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego.

 14. Sadzenie wycinka i utrzymanie drzew i krzewów w pasie drogowym.

 15. Prowadzenie gospodarki gruntami i innymi nieruchomościami pozostającymi
  w zarządzie organu zarządzającego drogami powiatowymi.

 16. Inne zadania wynikające z ustawy o drogach publicznych i spraw zleconych przez Starostwo Powiatowe.

 17. Prowadzenie ewidencji dróg, mostów, przepustów oraz pionowych znaków drogowych.

 18. Sporządzania materiałów do ustalenia przebiegu dróg powiatowych po zasięgnięciu opinii rad gminnych w porozumieniu z Marszałkiem Województwa.

 19. Przygotowania opinii w sprawie opiniowania ustalenia przebiegu dróg wojewódzkich.

 20. Wydawania opinii do przebiegu drogi gminnej.

21.  Zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych.

22.  Przygotowania zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny.

23.  Koordynacji rozkładów jazdy przewoźników wykonujących zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi w regularnym transporcie zbiorowym w zależności od przebiegu linii komunikacyjnej.

24.  Opiniowania wniosków w sprawie utworzenia nowych połączeń komunikacyjnych na liniach PKP, jak również opiniowanie wniosków o likwidację linii kolejowej, na której zawieszono przewozy.

25.  Wydawania zezwoleń dla jednostek prowadzących szkolenia dla osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami.

26.  Dokonywania wpisów do ewidencji instruktorów oraz wydawanie legitymacji instruktorów.

27.  Sprawowania nadzoru nad szkoleniem.

28.  Wykonywania zadań Starosty na rzecz obronności kraju oraz przy zwalczaniu klęsk żywiołowych.

 

 

§ 12

 

Do zakresu działu Administracji i Zaplecza Technicznego należy:

 1. Prowadzenie spraw osobowych pracowników ZDP i kompletnej dokumentacji przewidzianej w ramach przepisów prawa pracy.

 2. Prowadzenie kasy zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

 3. Prowadzenie spraw socjalnych i BHP.

 4. Dokonywanie niezbędnych zakupów po uzgodnieniu z kierownictwem Zarządu.

 5. Obsługa centrali telefonicznej oraz odbieranie i wysyłanie korespondencji i jej ewidencja.

 6. Prowadzenie ewidencji materiałowej i wyposażenia osobistego pracowników.

 7. Wydawanie kart drogowych, raportów oraz rozliczeń paliw, olei itp.

 8. Utrzymanie i zabezpieczenie zaplecza technicznego.

 9. Obsługa i nadzór nad należytym utrzymaniem sprzętu technicznego, środków transportowych i narzędzi będących w użytkowaniu ZDP.

 10. Prowadzenie działalności Stacji Kontroli Pojazdów zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

 11. Wykonywanie napraw i obsług technicznych samochodów służbowych Starostwa Powiatowego bez ponoszenia kosztów materiałowych.

 12. Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem majątku i podatkami od nieruchomości.

 13. Nadzór nad prawidłowym dozorem mienia i sprzątaniem pomieszczeń

 14. Prowadzenie prawidłowej gospodarki posiadanymi nieruchomościami, środkami trwałymi wyposażeniem i magazynowaniem materiałów części zamiennych.

 15. Inne zadania leżące w kompetencji w/w działu a wynikające z działalności ZDP.

 16. Przygotowania zezwoleń na krajowy zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi nie będącymi taksówkami w skali powiatu lub powiatu sąsiadującego z powiatem właściwym dla siedziby przedsiębiorcy.

 17. Uzgodnienia zezwoleń na prowadzenie regularnych przewozów na linii komunikacyj-nej obejmującej powiaty lub województwa sąsiadujące.

 18. Wydawania upoważnień do przeprowadzenia badań technicznych dla stacji kontroli pojazdów.

 19. Przeprowadzania na zlecenie Starosty kontroli stacji kontroli pojazdów.

 20. Wydawania uprawnień diagnostom do wykonywania badań technicznych.

 

§ 13

 

Do zadań służby drogowej należy:

 1. Bieżąca kontrola stanu dróg, mostów, przepustów i oznakowania pionowego.

 2. Wykonywaniu drobnych robót w ramach bieżącego utrzymania dróg, mostów, przepustów i oznakowania pionowego.

 3. Kontrola robót obcych wykonywanych w pasie jak i w pobliżu pasa drogowego.

 4. Koordynacja robót prowadzonych w pasie drogowym.

 5. Wykonywanie drobnych robót poprawiających bezpieczeństwo ruchu.

 6. Określenie potrzeb wykonania robót w ramach bieżącego utrzymania oraz bezpośredni nadzór nad ich wykonywaniem.

 7. Czuwanie nad przestrzeganiem przepisów porządkowych na drogach przez osoby zajmujące pas drogowy.

 8. Wprowadzenie ograniczeń ruchu na zagrożonych przełomami odcinkach drogi.

 9. Dokonywaniu wymiany i uzupełnienia oznakowania pionowego dróg.

 10. Doraźne usuwanie ubytków w nawierzchni bitumicznych dróg.

 11. Usuwanie z dróg przeszkód zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego.

 12. Usuwanie zastoin wodnych na nawierzchniach dróg.

 13. Wykonywaniu wszelkich drobnych robót utrzymaniowych i konserwacyjnych
  w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu.

 14. Koordynacja zimowego utrzymania dróg.

 15. W razie potrzeby pełnienie dyżurów wspólnie z pracownikami działu technicznego przy zimowym utrzymaniu dróg.

 16. Składanie sprawozdań z wykonywanych robót we własnym zakresie.

 17. Prowadzenie ewidencji dróg, mostów, przepustów oraz pionowych znaków drogowych.

 

ROZDZIAŁ IV

 

MIENIE I GOSPODARKA FINANSOWA

 

§ 14

 

Zarząd Dróg Powiatowych wyposażony jest w majątek, działający według spisu inwenta-ryzacyjnego na dzień 31.12.1998 r.

 

§ 15

 

1.      Podstawą gospodarki finansowej Zarządu jest roczny plan finansowy obejmujący przychody i rozchody oraz stan środków obrotowych i rozliczenie z budżetu Powiatu.

2.      Plan finansowy zatwierdza Zarząd Powiatu.

3.      Zarząd Dróg Powiatowych prowadzi rachunkowość, sporządza sprawozdania finansowe
i przedkłada je Zarządowi Powiatu zgodnie z odrębnymi przepisami obowiązującymi
w jednostkach budżetowych.

 

ROZDZIAŁ V

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 16

 

 1. Kierownicy działów mają obowiązek zapoznać podległych pracowników z treścią regulaminu oraz są odpowiedzialni za egzekwowanie przestrzegania jego postanowień.

 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Zarząd Powiatu.

 3. Regulamin organizacyjny ZDP podlega bieżącej aktualizacji.


Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Cezary Grzegorz Zwoliński

Wprowadzający: Cezary Grzegorz Zwoliński

Data modyfikacji: 2005-04-13

Opublikował: Magdalena Sienkiewicz

Data publikacji: 2005-04-13