Sprzedaż ścinarki pobocza

Zarząd Dróg Powiatowych w Suwałkach ogłasza przetarg na sprzedaż ścinarki pobocza marki HYDROG MODEL SP-1200

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SUWAŁKACH

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SUWAŁKACH

OGŁASZA PRZETARG
NA SPRZEDAŻ ŚCINARKI POBOCZA
MARKI HYDROG MODEL SP-1200

 

Opis przedmiotu sprzedaży:

Przedmiotem sprzedaży jest Doczepna Ścinarka Pobocza marki HYDROG model SP-1200 współdziałająca z ciągnikiem rolniczym o mocy min. 110 KM.

Rok produkcji: 2005

Cena wywoławcza – 76 250,16 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych i szesnaście groszy)

Przedmiot przetargu można oglądać w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych, ul. Ogrodowa 57, 16 – 400 Suwałki w dni powszednie w godzinach 700 – 1500. Osobą upoważnioną
do kontaktu z oferentami jest Pan Henryk Olszewski tel. 87 565-70-85 lub 607-521-054

 

Warunki przetargu:

Oferty pisemne należy składać w terminie do dnia 12 lipca 2013 r., do godziny 1000  
w sekretariacie Zarządu Dróg Powiatowych w Suwałkach, ul. Ogrodowa 57, 16 – 400 Suwałki  w zaklejonej kopercie, zaadresowanej na adres:

Zarządu Dróg Powiatowych w Suwałkach, ul. Ogrodowa 57, 16 – 400 Suwałki

Z napisem:

PRZETARG NA SPRZEDAŻ ŚCINARKI POBOCZA MARKI HYDROG MODEL SP-1200

Sprzedawca wprowadza wzór formularza ofertowego (zał. Nr 1 do ogłoszenia), na którym należy złożyć ofertę. Dokumentację przetargową (formularze ofertowe, wzór umowy) można pobrać w siedzibie sprzedawcy lub na stronie internetowej www.zdp.suwalki.pl

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 lipca 2013 r., o godz. 1010  w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Suwałkach.

 

Oferta powinna zawierać:

- imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę Oferenta:
- numer NIP lub REGON Oferenta, w przypadku osoby fizycznej numer dowodu tożsamości,
- datę sporządzenia oferty;
- oferowaną cenę;

- podpisany wzór umowy;

- dowód wpłaty wadium.

 

Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości:

- 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych).

  

Wadium należy wpłacić na konto Sprzedającego nr 90 2030 0045 1110 0000 0270 3330
lub gotówką w kasie Sprzedającego do dnia 12 lipca 2013 r., do godz. 1000
z dopiskiem:

„Wadium przetargowe na zakup Ścinarki Pobocza marki HYDROG model SP-1200”
 

Potwierdzeniem wpłaty wadium będzie dowód wpłaty dołączony do oferty.
Wadium złożone przez Oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.
Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży.
 
Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
Termin związania ofertą: 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Jedynym kryterium mającym wpływ na ocenę oferty jest cena.
Oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane.
 
Komisja przetargowa odrzuci ofertę jeżeli:
1.  została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez Oferenta,         który nie wniósł wadium
2.  nie zawiera danych i dokumentów wymienionych we wzorze oferty lub są one  niekompletne, nieczytelne lub budzą wątpliwość zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.
 
O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadomi niezwłocznie Oferenta.
 
W przypadku złożenia w przetargu więcej niż jednej oferty równej najwyższej zaproponowanej cenie przeprowadzona zostanie licytacja ustna pomiędzy zainteresowanymi w dniu przetargu, natychmiast po ogłoszeniu przez Komisję wyników przetargu.

Osoba uczestnicząca w przetargu, która zaoferowała najwyższą cenę będzie mogła odebrać przedmiot przetargu po wpłaceniu całej zaoferowanej ceny na podstawie wystawionej faktury i podpisaniu umowy sprzedaży w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Przedmiot przetargu zostanie wydany po potwierdzeniu wpłynięcia należności na konto Sprzedającego.

Zastrzega się prawo do odstąpienia od przetargu lub unieważnienia go bez podania przyczyn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:

Załącznik nr 1              Wzór formularza ofertowego,
Załącznik nr 2  Wzór umowy.

 

 

 

 

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Bogusława Bartoszewicz

Wprowadzający: Bogusława Bartoszewicz

Data modyfikacji: 2013-06-25

Opublikował: Bogusława Bartoszewicz

Data publikacji: 2013-06-25